GDPR - info

 

Lepší známky, s. r. o.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 219816

se sídlem na adrese: K Hradišťáku 777, 252 41 Dolní Břežany, IČO 02481821 

telefonický kontakt: 603 452 641

e-mailový kontakt: info@lepsi-znamky.cz

(dále jen „Správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES informuje, že:

Vámi poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy, bude zpracovávat jakožto správce osobních údajů z právního důvodu plnění právních povinností spojených s předsmluvní odpovědností a plněním smlouvy Smlouva o poskytování kurzů a provádění vzdělávacích programů a souvisejících právních vztahů (dále jen „smlouva“) a v rozsahu osobních údajů - jména, příjmení, data narození, telefonního čísla,

e-mailové adresy, též plnění evidenčních a dalších povinností vyplývajících právních předpisů v oblasti vzdělávání.

Osobní údaje poskytnuté za účelem plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a následně uloženy po dobu trvání potenciálních nároků z ukončené smlouvy a v rozsahu osobních údajů zpracovávaných na základě právních předpisů po dobu právními předpisy stanovenou.

Vaše osobní údaje nebudou Správcem poskytovány třetím stranám - s výjimkou jejich případného předání smluvním partnerům Správce, jenž mu poskytují služby související s uzavřením a plněním smlouvy a plněním souvisejících právních povinností (vzdělávací služby, účetní služby, právní služby, atd.) a příslušným orgánům veřejné moci v rámci výkonu jejich působnosti.

Vaše osobní údaje můžete kdykoli aktualizovat e-mailem, osobně nebo zasláním dopisu na shora uvedenou kontaktní adresu Správce.