GDPR - info

 

Lepší známky, s. r. o.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 219816

se sídlem na adrese: K Hradišťáku 777, 252 41 Dolní Břežany, IČO 02481821 

telefonický kontakt: 603 452 641

e-mailový kontakt: info@lepsi-znamky.cz

(dále jen „Správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES informuje, že:

Vámi poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy, bude zpracovávat jakožto správce osobních údajů z právního důvodu plnění právních povinností spojených s předsmluvní odpovědností a plněním smlouvy Smlouva o poskytování kurzů a provádění vzdělávacích programů a souvisejících právních vztahů (dále jen „smlouva“) a v rozsahu osobních údajů - jména, příjmení, data narození, telefonního čísla,

e-mailové adresy, též plnění evidenčních a dalších povinností vyplývajících právních předpisů v oblasti vzdělávání.

Osobní údaje poskytnuté za účelem plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a následně uloženy po dobu trvání potenciálních nároků z ukončené smlouvy a v rozsahu osobních údajů zpracovávaných na základě právních předpisů po dobu právními předpisy stanovenou.

Vaše osobní údaje nebudou Správcem poskytovány třetím stranám - s výjimkou jejich případného předání smluvním partnerům Správce, jenž mu poskytují služby související s uzavřením a plněním smlouvy a plněním souvisejících právních povinností (vzdělávací služby, účetní služby, právní služby, atd.) a příslušným orgánům veřejné moci v rámci výkonu jejich působnosti.

Vaše osobní údaje můžete kdykoli aktualizovat e-mailem, osobně nebo zasláním dopisu na shora uvedenou kontaktní adresu Správce.

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování výuky uzavřenou mezi Vámi a společností LEPŠÍ-ZNÁMKY, s.r.o., IČ 024 81 821, se sídlem K Hradišťátku 777, 252 41 Dolní Břežany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 219816.

 

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem osobních údajů je společnost LEPŠÍ-ZNÁMKY, s.r.o., IČ 024 81 821, se sídlem K Hradišťátku 777, 252 41 Dolní Břežany (dále jen „Správce“).

 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování výuky, jejíž smluvní stranou jste.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

 

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaj o výši kurzovného, údaj o navštěvovaných kurzech.

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje k těmto účelům:

  • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů založeného smlouvou o poskytování výuky.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu poskytování výuky a po dobu 3 let po skončení poskytování výuky.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně či automatizovaně v elektronické formě.

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů Vašeho dítěte a o právech souvisejících se zpracováváním těchto osobních údajů v rámci smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování výuky uzavřenou mezi Vámi a společností LEPŠÍ-ZNÁMKY, s.r.o., IČ 024 81 821, se sídlem K Hradišťátku 777, 252 41 Dolní Břežany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 219816.

 

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem osobních údajů je společnost LEPŠÍ-ZNÁMKY, s.r.o., IČ 024 81 821, se sídlem K Hradišťátku 777, 252 41 Dolní Břežany (dále jen „Správce“).

 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Osobní údaje Vašeho dítěte zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro plnění práv a povinností v rámci smlouvy o poskytování výuky, na jejímž základě je Vašemu dítěte poskytována vybraná výuka.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

 

Informujeme Vás, že osobní údaje Vašeho dítěte jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e‑mail, údaj o výši kurzovného, údaj o navštěvovaných kurzech.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje Vašeho dítěte k těmto účelům:

  • realizace smlouvy o poskytování výuky, na jejímž základě je Vašemu dítěti poskytována výuka.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje Vašeho dítěte budeme ukládat po dobu trvání smlouvy o poskytování výuky a po dobu 3 let po jejím skončení.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně či automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje Vašeho dítěte nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Zákonný zástupce subjektu údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Zákonný zástupce subjektu údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má zákonný zástupce subjektu údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Zákonný zástupce subjektu údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Zákonný zástupce subjektu údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Zákonný zástupce subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud se zákonný zástupce subjektu údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou osobních údajů subjektu údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.